Pravila za dodjelu sredstava

Untitled

Na temelju Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz inovativni model podrške području filantropije i zakladništva u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” potpisanog između Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (dalje u tekstu: Nacionalna zaklada) i Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj (dalje u tekstu: Europska zaklada), Europska zaklada za filantropiju i društveni  donijela je:

PRAVILA

dodjele sredstava po inovativnom modelu
Programa “Mladi: snaga zajednice”

 

Članak 1.

Nacionalna zaklada zaključila je s Europskom zakladom 1. studenoga 2015. godine Sporazum o razvojnoj suradnji kroz inovativni model podrške području filantropije i zakladništva u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0”. Na temelju tog Sporazuma, Europska zaklada, u suradnji s gradovima koji sudjeluju u provedbi Programa, raspisat će Javni poziv za prijavu projektne ideje neformalnih skupina mladih za dodjelu financijskih podrški njihovim projektima koji će se provoditi u lokalnim zajednicama.

Članak 2.

Europska zaklada dodjeljuje sredstva za provedbu projekata neformalnih skupina mladih uz uvjet da:
• imaju adresu prebivališta i područje projektnog djelovanja u Gradu Novom Marofu, Gradu Lipiku, Gradu Koprivnici, Gradu Kraljevici, Gradu Kutini.
• projektima promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske te provode projektnu djelatnost usmjerenu potrebama mladih u svojoj lokalnoj zajednici;
• projekti koje prijave na Javni poziv Europske zaklade budu ocijenjeni kao kvalitetni, inovativni i korisni za razvoj lokalnih zajednica u Gradu Novom Marofu, Gradu Lipiku, Gradu Koprivnici, Gradu Kraljevici, Gradu Kutini.

Članak 3.

Javni poziv za prijavu projektnih ideja neformalnih skupina mladih za dodjelu financijskih podrški projektima koji će se provoditi u lokalnim zajednicama, Europska zaklada raspisat će temeljem Plana aktivnosti na provedbi Programa “Mladi: snaga zajednice”. U tekstu Javnog poziva i uputama za prijavu, Europska zaklada utvrdit će jasne uvjete natječaja, tko se i što može, a tko se i što ne može prijaviti na Javni poziv, najviši iznos sredstava određen za podrške, broj finacijskih podrški koji će se odobriti, način prijave (uključujući dostupnost obrazaca i uputa za prijavu), rok za prijavu, postupak procjenjivanja prijava, postupak ugovaranja odobrene podrške, način korištenja sredstava te način izvještavanja o provedbi odobrene financijske podrške.

Članak 4.

Postupak odlučivanja o odobravanju financijskih podrški po Inovativnom modelu odvija se u 3 dijela.

1. Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog poziva

Nakon zaključivanja Javnog poziva, Europska zaklada organizirat će, u suradnji s gradovima koji sudjeluju u provedbi Programa, komisijsko procjenjivanje zaprimljenih prijava. Pri procjeni prijava, Odbor “Mladi za mlade” će utvrditi prijave koje su zadovoljile i one koje nisu zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva. Na taj će se način obaviti prvi krug izbora zaprimljenih prijava. U daljnji postupak, odnosno na Tvornicu ideja, upućuju se samo prijave koje su zadovoljile sve propisane uvjete Javnog poziva. Neformalne skupine mladih koje nisu poslale svoje prijave sukladno uvjetima Javnog poziva, o tome će odmah biti obaviještene u pisanom obliku, kao i one čije su prijave upućene u daljnji postupak procjenjivanja, odnosno na Tvornicu ideja.

2. Tvornica ideja

Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog poziva, upućuju se na daljnje procjenjivanje Odboru “Mladi za mlade” (dalje u tekstu: Odbor) za procjenu kvalitete prijava. Odbor je stručno tijelo koje se sastoji od 10 članova i članica u svakome Gradu koji sudjeluju u provedbi Programa te predstavnika Grada i predstavnika Europske zaklade. Članove i članice Odbora imenuju zajednički predstavnik Grada koji sudjeluje u provedbi Programa i predstavnik Europske zaklade, a djeluju sukladno odredbama Pravilnika o radu Odbora.

Europska zaklada u suradnji s Odborima i predstavnicima Gradova koji sudjeluju u provedbi Programa organizira regionalne događaje u svakome Gradu sudioniku pod nazivom “Tvornica ideja”, gdje se na konačnom izlučnom natjecanju za financiranje odabiru po dva (2) projekta neformalnih skupina mladih za svaki sudjelujući Grad.

3. Donošenje odluke o odobravanju financijske podrške

Odbor nakon obavljene procjene upućuje Upravnom odboru Europske zaklade svoju odluku i zahtjev za odobravanje iznosa financijskih podrški za financiranje odabranih projekata neformalnih skupina mladih s popisom procjenjivanih prijava, prikazom odobrenih projekata te obrazloženjem za one kojima nije odobrena financijska podrška. Ukoliko Upravni odbor Europske zaklade ne prihvati odluke Odbora o odobravanju financijskih podrški predloženih projekata neformalnih skupina mladih, od Odbora će se zatražiti ponovno razmatranje prijedloga, a može se odlučiti i da se postupak za dodjelu sredstava u tom slučaju ponovi. Neprihvaćanje odluka Odbora od Upravnog odbora Europske zaklade može se dogoditi samo ako odluke nisu u skladu s objavljenim ciljevima Natječaja. Nakon što Upravni odbor Europske zaklade odobri iznose financijskih podrški za projekte neformalnih skupina mladih, sve skupine mladih čije su prijave bile u postupku procjenjivanja obavještavaju se o rezultatima u pisanom obliku, a rezultati se objavljuju u medijima i na mrežnoj stranici Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj te mrežnim stranicama
Gradova koji sudjeluju u provedbi Programa.

Neformalne skupine mladih za čije projektne ideje Odbor predloži financiranje u sklopu Programa, bit će dužne u roku od 15 (petnaest) dana od dobivanja konačne pisane odluke o financiranju, detaljno pisano razraditi svoju ideju, ispuniti svu potrebnu projektnu dokumentaciju, sukladno uvjetima natječaja te je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku na adresu Europske zaklade, koja preslike projektne dokumentacije prosljeđuje odborima u sudjelujućim gradovima.

PRAĆENJE I VREDNOVANJE ODOBRENIH PODRŠKI

Članak 5.

Europska zaklada će s neformalnim skupinama mladih kojima je putem Javnog poziva i Tvornice ideja odobrena financijska podrška za projekte u lokalnoj zajednici, zaključiti ugovore o financijskoj podršci. Ugovorom će se utvrditi visina financijske podrške sukladno odluci Upravnog odbora Europske zaklade, predmet ugovora, vrijeme trajanja podrške, način izvještavanja o provedbi podrške, vrednovanje provedbe i rezultata.

POSTUPANJE S DOKUMENTACIJOM

Članak 6.

Zaprimljene prijave s pripadajućom dokumentacijom kojima je odobrena financijska podrška na Javnom pozivu i Tvornici ideja, Europska zaklada neće vraćati podnositelju. Neformalnim skupinama mladih čije prijave na Javni poziv nisu prihvaćene (zbog nezadovoljavanja propisanih uvjeta Javnog poziva ili nakon postupka procjene), Europska zaklada vratit će svu zaprimljenu dokumentaciju u roku 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Europske zaklade o odobravanju financijskih podrški.

VRIJEME TRAJANJA FINANCIJSKIH PODRŠKI

Članak 7.

Financijske podrške koje Europska zaklada dodjeljuje za projekte neformalnih skupina mladih putem natječaja u sklopu Programa “Mladi: snaga zajednice” odnose se na vremensko razdoblje do 3 mjeseca.

NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE PODRŠKE

Članak 8.

Korisnik može od Europske zaklade dobiti najviše 10.000,00 Kn putem Javnog poziva i Tvornice ideja u sklopu Programa “Mladi: snaga zajednice”. Uz to, Korisnik od Grada koji sudjeluje u provedbi Programa može dobiti najmanje 5.000,00 Kn podrške te samostalno mora prikupiti dodatnih 5.000,00 Kn, tako da svaki odobreni projekt raspolaže sredstvima u visini od najmanje 20.000,00 Kn.

Članak 9.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave Javnog poziva i bit će objavljena na mrežnoj stranici Europske zaklade u sklopu natječajne dokumentacije.

 

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj

Europska zaklada za filantropiju i društveni razvoj je korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade u okviru Razvojne suradnje u području razvoja filantropije i zakladništva u Republici Hrvatskoj.